Genel Bakış

130 ülkede 400’ü aşkın üyesiyle çalışan GEV Global Engelliler Vakfı, Necdet ÖZTÜRK ve Ömer KALLİ tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 1998 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurucu başkan Necdet Öztürk’ün 1995 yılından bu yana süregelen engelli hayat tecrübesi ile faaliyetlerini yürüten GEV 5 Engel Grubu adına kurulmuş bir çatı kuruluştur.

GEV'in Amacı

Vakfın amacı, devletler tarafından tanınmış ve taahhüt altına alınmış olan BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve BM Yaşlılık İlkeleri ile T.C. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu usul ve esasları kapsamında küresel iş ve güç birliği yardımıyla “T.C. 3335 Sayılı Kanun” uluslararası nitelikli teşekküller statüsünde Engelliliğin Önlenmesi için Toplumsal Farkındalık, Engellerin Aşılması için Kapsayıcı Teknolojiler ve Engellilerin Topluma Dahil Edilmesidir.
Vakıf bu gayeyle;

GEV571 Yapı ve Çevre Standartları Sertifikasyonu,
GEV571 Dijital Standartlar Sertifikasyonu,
GEV571 Hizmet Standartları Sertifikasyonu,
GEV Kapsayıcı Turizm,
GEV Kapsayıcı Medya,
GEV Kapsayıcı Sigorta,
GEV Kapsayıcı Eğitim,
GEV Medikal Market
GEV İleri Yaşam “GERİATRİ” Merkezleri
gibi global hizmet verecek uygulama projelerini üretmekte ve gerçekleştirmektir.

GEV571 Erişilebilir
Güzergah Konsepti

1. Pilot Belediye
2. Pilot Havaalanı
3. Pilot Terminal
4. Pilot Okul
5. Pilot Emniyet
6. Pilot Banka
7. Pilot AVM
8. Pilot Hotel
9.Pilot Taksi Durağı
10. Pilot Restoran
11. Pilot Hastane
12. Pilot Rh. Merkezi
13. Pilot Diş Merkezi
14. Pilot İş Yeri
15. Pilot Medya
16. Pilot Eczane
17. Pilot Meydan
18. Pilot Cadde & Pilot Sokak
19. Pilot Bina
20. Pilot Market
21. Pilot Spor Kurumu
22. Pilot Kültür Kurumu
23. Pilot Park
24. Pilot Plaj

Vakfın Yapabileceği İş ve Eylemler

GEV; Türk Medeni Kanun’un 48.maddesi gereğince;

 • Gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya; vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez
  yatırımda kullanmaya,
 • Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında
  yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya;
 • Yürürlükteki yasalar çerçevesinde bir üst kuruluş kurmaya ve kurulmuş olana üye olmaya, meri kanunlara çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanun’la yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
Bu bölümde başka gayeler ve ifası imkânsız iş ve eylemlere yer verilmez.

GEV Global Engelliler Vakfı Organları

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Vakıf Başkanı
 3. Yönetim Kurulu
 4. Denetçiler
 5. Bilimsel Kurul
 6. Birimler
 7. İştirakler

GEV'in Gayesi

 • Ulusal, Uluslararası, Genel ve Tabii hukuka göre, DÜNYA ENGELLİ ve YAŞLI
  HAKLARINI, STRATEJİLERİNİ ve STANDARTLARI’nı geliştirmek, güçlendirmek, devlet ve toplum bağlamında uygulanmasını organize ve koordine etmek, ilgili kurum, kuruluş ve sektörlerle iş ve güç birliği tesis ederek, evrensel normlarda Geriatri Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri, Ergoterapi Merkezleri, Psikoterapi Merkezleri ve
  Klinik Araştırma ve Tanı Merkezleri, Kültür Sanat ve Spor Merkezleri kurmak, yönetmek, işletmek veya işlettirmek,
 • Engelli ve Yaşlılara yönelik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, iktisadi, mimari, turizm, bilimsel, dijital gibi alanlar oluşturmak, var olanlara katılmak, ortak projeler geliştirmek,
  projeleri gerçekleştirmek, işletmek yada işletmeye vermek. Yurtiçi ve yurt dışında sanat günleri, fuarlar, şenlikler, festivaller, kermesler, sergiler, konserler, bilimsel toplantılar, ilmi-dini, kültürel, anma törenleri, seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar,
  kurslar, eğitim çalışmaları, fotoğraf sergileri, dia, film, video gösterileri kapalı salon ve hava toplantıları vb. düzenlemek ve gösterime sunmak, düzenlenen bu tür etkinliklere
  katılmak, Vakfın amacıyla ilgili fikir ve çalışmaları yaygınlaştırmak ve teşvik etmek üzere çalışmalar yapmak, bu amaçla fonlar kurmak, projeler yapmak ve yatırmak. Meri yasalara uygun olarak aynı ya da benzeri amaçlı olan ya da vakfın amaçlarını gerçekleştirmede gerekli olan resmi ya da özel, yerli ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak, her türlü kurum ve kuruluşa gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri vermek ve almak.
 • Dünya ve Türkiye’deki engelli ve yaşlı insanların eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve sportif yönden gelişmesi amacıyla tüm halkın bilinçli yardımlaşma ve dayanışmaya özendirilmesi, engelli ve yaşlı insanların topluma adil, saygın ve aktif bir şekilde dahil etmek,
 • Haber ve gelişmeleri, kamuoyuna duyurmak amacıyla gazete kitap, dergi, broşür, ansiklopedi, takvim, kartpostal gibi süreli ve süresiz her türlü yayın çıkartmak, bu doğrultuda çeviri büroları, yayınevi kurmak, yurt içi ve yurt dışı yayınevleri ile iş birliği yapmak.
 • Dünyanın gelişmiş kesiminde var olan, nitelikli temsil, bilgi, tecrübe, imkan ve
  uygulamaları ülkemize taşımak ve daha da geliştirmek, Bilgi İşlem Merkezleri kurarak, bilgi ve imkanların aynı zamanda dünyanın diğer gelişmemiş tarafına dikey ve yatay anlamda, adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak,
 • Amacına uygun konularda Üniversiteler, Enstitüler, Akademiler, Kolejler, Ortaöğretim, Mesleki okullar, İlköğretim okulları, Rehabilitasyon Merkezleri, anaokulları ile kültür, spor, sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalarda bulunmak üzere merkezler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, işletmek ve işlettirmek,
 • Engelli ve Yaşlıların topluma katkılarını, tam ve etkin katılımlarını temin etmek amacıyla, yaşam sevincini güçlendirmek, psikolojik destek almalarını sağlamak,
 • Manevi Bilgilenme plan ve programları hazırlamak, ulusal ve uluslararası paneller, konferanslar, filmler, süreli süresiz yayınlar gibi her türlü imkan ve ortamları oluşturmak,
 • Bu amaçlar doğrultusunda sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık amaçlı sağlık ve eğitim merkezleri kurmak, inşa etmek veya edilmekte olanlara katkıda bulunarak hizmet açılmasında yardımcı olmak, kütüphaneler açmak, açılmış olana destek vermek,
 • Engelli gruplar, kurum ve kuruluşlar arasında, dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı algılamayı güçlendirmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak,
 • Projeleri gerçekleştirmek amacıyla, ulusal ya da uluslararası krediler, hibe ağırlıkta sosyal içerikli fon ve kredileri kullanmak, ortak finans fonları, havuzları oluşturmak ve yönetmek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Tesis veya şirketler kurmak, işletmek, kurulu tesis ve şirketlere iştirak etmek, Vakfa gelir getirici her türlü ticari girişimde bulunmak,
 • Vakfın amaçları doğrultusunda okul, enstitü, konservatuvar, müze, engelli insanların korunması için barınma evleri kurmak, yerel radyo ve tv kurmak, internet ortamlı yayınlar yapmak, süreli ya da süresiz gazete, dergi, kitap yayınlamak,
 • Engelli Öğrencilere ve kimsesiz engelli çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müesseseler inşa etmek, satın almak veya kiralamak, işletmek ve işlettirmek,
 • Engelli kadınlara yönelik el sanatları, biçki, dikiş, okuma-yazma ve beceri kursları açmak, işletmek ve açılmış olanlara iştirak etmek veya desteklemek, Gıda, giyim, vs.gibi aynı yardımları kabul etmek ve bizzat ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardımda bulunmak, Yaşlılara Geriatri Merkezleri kurmak ve işletmek,
 • Kapsayıcı Teknik Medikal ürünlerin üretilmesi, geliştirilmesi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı yapılması, şirketler kurulması, Teknik ve Tıbbi Medikal Marketler açılması, e-Ticaret yapılması, yerli ve yabancı ticari ortaklıklar kurulması,
 • Üretilecek ürünlerle ilgili ithalat ve ihracatının yapılması, bu amaçla yeni üretim ve satış alanları açması, kurulu olanlara ortak yada hissedar olması, nitelikli ve kaliteli ürün üretimlerinin maddi manevi desteklenmesi,
 • Vakfın amaçlarının yapılabilmesi için bina, tesis, araç, gereç, iş ve üretim makineleri alınması, kiralanması her türlü donanım malzemelerinin alınması, kiralanması,
 • Vakıf amacı ile ilgili olarak kitap, dergi, gazete basımı için gerekli olan araç ve gereçleri ithal etmek, alıp satmak, basım için gerekli tesisler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Vakıf çalışmalarını duyurmak, yaygınlaştırmak için dijital ortamda ve internet ortamlarında yayın yapmak.
 • Vakfın, amaçları doğrultusunda ayni, nakdi, taşınır, taşınmaz her türlü bağışı kabul etmesi, Vakfa gelir sağlamak, Teşvik ve Farkındalık maksatlı kurum, kuruluş ve sektörlere yöenlik Teşvik amaçlı profesyonel tanıtım hizmetleri yapmaktır.

VAKIF AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YÜRÜTEBİLECEĞİ FAALİYETLER

GEV GLOBAL ENGELLİLER VAKFI, Devletlerin, Yerel Yönetimlerin, Üniversitelerin, Sektörlerin, STK’ların ve Toplumların, yasal ödev ve sorumluluğu olarak kabul edilen “ENGELLİLİK SORUNU, ENGELLİLER ve YAŞLILAR” gerçeğini, sorunlarını/çözümlerini, yine ödevli ve sorumlu aktörleri organize ve koordine etmeyi yöntem ve amaç edinerek aşağıdaki planlamayı/programı, Türkiye üzerinden Dünya’ya uygulamalı olarak Vakıf Kimliği üzerinden sürdürülebilir olması için kamu menfaatini gözeterek profesyonel normlarda ürün, hizmet ve sistem olarak sunacaktır. Vakıf endüstriyel ve sektörel yönü ve içeriği olan her bir projesi için İktisadi Teşekkül Kurar, Profesyonel kurum ve kuruluşlar ile ortaklık tesis edebilir.

Dünya Engellileri adına ve yararına, kabul ve ilan edilmiş uluslararası standartlara bağlı
kalarak;
a) Sevgi ve Kardeşlik Ruhunu geliştirmek, Engelliliğin sebepleriyle planlı mücadele etmek, insan ve sistem sebepli “ENGELLİLİĞİ ÖNLEMEK” ve

b) Vakıf, uhdesinde bulunan, KAPSAYICI PROJELER’i gerçekleştirmek için çalışır.
Vakıf, Engellilerin eğitime katılım oranlarını ve kalitelerini artırmak amacıyla tüm Eğitim Kurum ve Kuruluşlarıyla, Üniversitelerle iş ve güç birliği yaparak, KAPSAYICI EĞİTİM hedefli
KAPSAYICI BİLGİ BANKASI kurar, Fizibiliteler, Ülke ve Bölge Raporları hazırlar, her dilde
yayınlar. (Dünyanın ihtiyaç duyduğu bölgelerine veri tabanı, hizmet ulaşımı ve
uygulamalarına yönelik)

Vakıf, Üniversiteler, kurum, kuruluşlarla iş ve güç birliği yaparak, ilgili ve ihtiyaçlı ülkelerle
birlikte o ülke kaynaklarıyla Erişilebilir Şehir Raporları hazırlayarak KAPSAYICI MODEL
EVLER, OKULLAR, SEMTLER, ŞEHİRLER tasarlar, Stratejik Sistematik Paket Plan ve
Program uygulanmasını teklif eder, organize ve koordine eder.

Vakıf, GEV Global Engelliler Vakfı unvanıyla, yurt içinde ve dünyanın ihtiyaç duyulan ülke ve bölgelerinde uygun yerel muhataplarla birlikte yada onları yetkilendirerek ofisler,
merkezler, birimler, şubeler açar.

Vakıf, Engellilere yönelik AR-GE çalışmalarını ilmi çalışmaları, yeni buluşları, projeleri tüm
gücüyle destekler, teşvik eder, yarışmalar düzenler. Buna yönelik Dünya ölçeğinde

 • “GEV GLOBAL SOSYAL FARKINDALIK KAMPANYALARI,
 • GLOBAL KAPSAYICI EĞİTİM KAMPANYALARI,
 • PLANLI MÜCADELE ve BAŞARI,
 • GERÇEK SEVGİ,
 • SOSYAL FARKINDALIK” gibi ödüller verir.
 • Vakıf, Üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş ve güç birliği yaparak,

Engellilere yönelik şu başlıklar altında çalışacaktır

 • Eğitim,
 • Bilinçlendirme,
 • Tıbbi Bakım,
 • Rehabilitasyon,
 • Yardım Servisleri,
 • Eşit Katılım için Hedef Alanları,
 • Ulaşılabilme ve Fiziksel Çevre + Dijital iletişim alanlarının ulaşılabilir olması,
 • Bilginin elde edilebilir olması.

KAPSAYICI EĞİTİM T.C. Anayasası 42. Madde, T.C. 5378 Engelliler Kanunu ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 24’ de öncelikli temel hak olarak devletler tarafından tanınmış ve taahhüt altına alınmıştır ancak engellilerin eğitime katılım oranları maalesef % 3- 5 aralığındadır.

KAPSAYICI EĞİTİM hakkı olan grupların önceliği şu şekilde taahhüt altına alınmıştır: ‟Çok Küçük Engelli Bebeklere, Okul öncesi çağındaki Engelli Çocuklara, Engelli Kimsesiz
Yetişkinlere (özellikle de Engelli Kadınlara) öncelikli hizmet: İstihdam; Aile Hayatı ve Sosyal Bütünlük; Kültür ve Eğlence; Tatil ve Spor; Bilgi ve Araştırma; Politikaların (Hareket
Tarzlarının) Belirlenmesi ve Planlanması; Yasama Çalışmalarına Katkı ve Öneriler; Engelliler için Özel Yaşamı Destek Programları; Ekonomik Programlar; İş Koordinasyon Bilinci; Engellilerin Örgütlenme Stratejileri; Engelli Personel Eğitimi; Standart Kararların Yürütülmesinde Engellilerle ilgili Programların Değerlendirilmesi ve İzlenmesi; Teknik ve Ekonomik İşbirliği Planlaması; Uluslararası İşbirliği Planlaması; Çalışma İzleme Mekanizmaları; Yerel Yönetimlerde Sosyal Uygunluk Stratejileri ve Vizesi. GEV taahhüt altına alınmış bu hakları hak temelli projelere dönüştürür ve birikimleriyle Dünya ile paylaşır.

İlgili kurum ve kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, kurum ve kuruluşlar) organize ve koordine
eder, nitelikli temsile örnek olur, Ulusal ve Uluslar arası Kurultaylar planlar, organize ve
koordine eder, birlikler kurar, ortak amaca yönelik iş ve güç birliğini sağlar.

GEV Global Engelliler Vakfı Engelliler ve Yaşlılar hususunda, Devlet Politikaları ile Toplum Kültürü oluşmasına ve gelişmesine her türlü yasal imkanlarından faydalanarak katkıda bulunur.

(Konferanslar, Seminerler, Paneller, Süreli, süresiz yayınlar, TV Programları vs.)
Vakıf amaçları doğrultusunda Kapsayıcı Medya üst başlığında belgesel filmler, TV ve radyo programları hazırlar, yurt içinde ve yurt dışında gösterim ve dağıtımlarını sağlar, benzeri yabancı yayınları yurt dışından getirir, yayınlar veya yayınlattırır; her türlü gösteri sanatları, tiyatro, sinema müzikal, geleneksel Türk oyunları vb. aktivitelerde bulunur.

VAKFIN YAPABİLECEĞİ İŞ ve EYLEMLER

GEV; Türk Medeni Kanun’un 48.maddesi gereğince;

 • Gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya; vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez
  yatırımda kullanmaya,
 • Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında
  yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya;
 • Yürürlükteki yasalar çerçevesinde bir üst kuruluş kurmaya ve kurulmuş olana üye olmaya, meri kanunlara çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya;
 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanun’la yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
Bu bölümde başka gayeler ve ifası imkânsız iş ve eylemlere yer verilmez.

Sizi Arayalım!

+90 212 777 93 67

Profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an bizimle iletişime geçebilirsiniz.