Devletler tarafından tanınmış ve taahhüt altına alınmış olan BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve BM Yaşlılık İlkeleri & T.C. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu usul ve esasları kapsamında T.C. 3335 Sayılı Kanun’un uluslararası nitelikli teşekküller statüsüne dayanarak Engelliliğin Önlenmesi, Toplumsal Farkındalık, Kapsayıcı Teknolojiler ile Engellerin Aşılması ve Engellilerin Topluma Dahil Edilmesi gayeleri için;

  • GEV571 Fiziki Standartlar (Yapı ve Çevre Standartları) Sertifikasyonu,
  • GEV571 Dijital Standartlar Sertifikasyonu,
  • GEV571 Hizmet Standartları Sertifikasyonu’nu sunuyoruz.
  • GEV571 Fiziki Standartlar Sertifikasyon Hizmetleri

profesyonel normlarda FQC tarafından gerçekleştirilir.

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesini şu şekilde ifade eder:
“... Engellilik gelişmekte olan bir kavramdır ve engellilik, engellilerle etkileşime girerek, topluma tam ve etkili katılımlarını diğerleriyle eşit ölçüde engelleyen davranışsal ve çevresel engellerle sonuçlanır.”
Engellilik Ayrımcılığı Yasası’nda tanımlandığı şekliyle yasal engellilik tanımları olduğunu kabul etmemize rağmen, bu sertifikasyon programının amacı engelleri kaldırmak ve bize ulaşmamızı sağlayan eşitlik/adalet temin etmektir. Odak noktamız kapsama, erişim ve katılım üzerinedir.

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 9. Maddesi işbu oluşumun yasal
şartlarını ve temsil ettiği engelli haklarına ilişkindir:

Madde 9: Erişilebilirlik
“1. Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır:

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve işyerleri dahil diğer kapalı ve açık tesisler;
(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler.

2. Taraf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri alacaklardır:
(a) Kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlere erişime ilişkin asgari standart ve rehber ilkelerin geliştirilmesi, duyurulması ve bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi;

(b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan özel girişimlerin engellilerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate almalarının sağlanması;
(c) İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik sorunlarıyla ilgili olarak eğitilmesi;
(d) Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve anlaşılması kolay nitelik taşıyan işaretlemelerin sağlanması;
(e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak için rehberler, okuyucular ve profesyonel işaret dili tercümanları dahil çeşitli canlı yardımların ve araçların sağlanması;
(f) Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun yollarla yardım ve destek sunulmasının teşvik edilmesi;
(g) Engellilerin İnternet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişiminin teşvik edilmesi;
(h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının ilk aşamadan başlayarak teşvik edilmesi ve böylece bu teknoloji ve sistemlere engelliler tarafından asgari maliyetle erişilebilmesinin sağlanması.”

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre Türkiye nüfusunun % 12.29 engellidir. Bu bilgiye göre, 80 milyon olan toplam nüfusun 9 milyon 832 bini engelli nüfusu oluşturuyor.

Engelli nüfusun 4 milyon 321 bin 197’si erkek, 5 milyon 510 bin 803’ü kadın olmak üzere engelli nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 12.29’tir. Cinsiyet bazında engellilik oranı erkekler için yüzde 11.10, kadınlar için yüzde 13.45’tir.

Engelliler için eğitim hakkı, T.C. Anayası 42. Madde; T.C. 5378 Engelliler Kanunu ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 24’te öncelikli temel hak olarak devletler tarafından tanınmış ve taahhüt altına alınmıştır ancak engellilerin eğitime katılım oranları % 3- 5 aralığındadır. Bizler eğitim hakkı, diğer engelli hakları ve Erişilebilirlik hakkının temini için GEV571 Fiziki Standartlar Sertifikasyon programını hayata geçirdik.

Ulusal ve Uluslararası, genel ve tabii hukuka göre, Dünya Engelli ve Yaşlı Haklarını,
Stratejilerini ve Standartlarını geliştirmek, güçlendirmek, devlet ve toplum bağlamında uygulanmasını organize ve koordine etmek; ilgili kurum, kuruluş ve sektörlerle iş ve güç birliği tesis ederek, evrensel normlarda Geriatri Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri, Ergoterapi Merkezleri, Psikoterapi Merkezleri ve Klinik Araştırma ve Tanı Merkezleri, Kültür Sanat ve Spor Merkezleri kurmak; yönetmek, işletmek veya işlettirmeye çalışıyoruz.